BIP
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Dostęp do informacji publicznej

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia udostępnia informacje publiczne w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.).

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanej z działalnością Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Prawo to przysługuje każdemu, bez obowiązku wykazywania przez wnioskodawcę interesu faktycznego i prawnego. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej wynikają z przepisów prawa i obejmują w szczególności sytuacje związane z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ochroną prywatności osoby fizycznej oraz tajemnicy przedsiębiorcy.

Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez:

ogłaszanie informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pod adresem cprdip.pl/bip;
w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie;
udostępnianie na wniosek zainteresowanego przekazany:
w formie pisemnej na adres: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa albo skrytka pocztowa 44, 00-950 Warszawa,
za pośrednictwem faksu pod numer + 48 22 295 00 31,
drogą elektroniczną na adres: bip@cprdip.pl lub cprdip@cprdip.pl.
 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zaleca wykorzystanie formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a w razie składania przez wnioskodawcę wniosku w innej formie niż pisemna, podania we wniosku danych określonych w tym formularzu.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji publicznej w sposób i w formie określonych we wniosku. W tej sytuacji Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji publicznej umarza się.