BIP | Centrum Mieroszewskiego
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Dostęp do informacji publicznej

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego udostępnia informacje publiczne w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902). Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych związanych z działalnością Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego. Prawo to przysługuje każdemu, bez obowiązku wykazywania przez wnioskodawcę interesu prawnego lub faktycznego. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej wynika z przepisów prawa i obejmuje w szczególności sytuacje związane z ochroną informacji niejawnych oraz ochroną innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ochroną prywatności osoby fizycznej oraz tajemnicy przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

  1. ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego pod adresem https://mieroszewski.pl/bip;
  2. udostępniania informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego pod adresem https://mieroszewski.pl/bip, na wniosek przekazany:
  1. w formie pisemnej na adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa albo skrytka pocztowa 44, 00-950 Warszawa,
  2. za pośrednictwem faksu pod numer + 48 22 295 00 31,
  3. drogą elektroniczną na adres: kontakt@mieroszewski.pl,
  4. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP): nazwa skrzynki ESP: /CPRDiP/SkrytkaESP;
  1. udostępniania w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli informacja publiczna może być udostępniona niezwłocznie.

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zaleca wykorzystanie formularza wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a w razie składania przez wnioskodawcę wniosku w innej formie niż pisemna, podania we wniosku danych określonych w tym formularzu.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.