Publishing house

Contact:
Mieroszewski Centre
ul. Jasna 14/16a
00-041 Warsaw, Poland
T: + 48 22 295 00 30
F: + 48 22 295 00 31
E: wydawnictwo@mieroszewski.pl

 

Centrum w swoich publikacjach przykłada dużą wagę do transparentności procesu wydawniczego, dlatego badaczy zainteresowanych współpracą z wydawnictwem Centrum zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w powyższych zakładkach.

Procedura wydawnicza

§ 1. Proces recenzowania i kwalifikowania do publikacji przez Centrum Mieroszewskiego monografii naukowych oraz tomów studiów naukowych został uregulowany procedurze recenzji naukowej, która została podana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Centrum Mieroszewskiego w zakładce „Wydawnictwo”. 

§ 2. W przypadku pozytywnej decyzji Centrum Mieroszewskiego o publikacji utworu z autorem monografii naukowej bądź z każdym z autorów opracowań z tomu studiów zawierana jest umowa wydawnicza. W umowie określa się wysokość honorarium autorskiego, liczbę bezpłatnych egzemplarzy książki przeznaczonych dla autora oraz termin publikacji dzieła.

§ 3. Utwory zamawiane przez Centrum Mieroszewskiego podlegają takiej samej procedurze kwalifikowania do druku, jak teksty nadsyłane przez autorów.

§ 4. Z redaktorem naukowym tomu studiów zawierana jest umowa o dzieło. Redaktor naukowy zobowiązuje się do dostarczenia Centrum Mieroszewskiego artykułów zweryfikowanych pod względem merytorycznym oraz ujednoliconych (na podstawie kryteriów ustalonych z Centrum Mieroszewskiego) pod względem używanej terminologii, pisowni nazwisk, przypisów, bibliografii itp.

§ 5. Koszty przekładu, redakcji językowej, technicznej, korekty, składu publikacji, opracowania projektu okładki i druku publikacji ponosi Centrum Mieroszewskiego, chyba że w konkretnym przypadku ustalono inaczej.

§ 6. Teksty zredagowane pod względem językowym są każdorazowo przekazywane autorom, którzy mają prawo odnieść się do zmian redakcyjnych w terminie ustalonym w umowie.

§ 7. W przypadku zamieszczenia w publikacji ilustracji i innych elementów chronionych prawem autorskim niezbędne jest dostarczenie przez autora pisemnej zgody osób, którym przysługują autorskie prawa majątkowe, z wyjątkiem ilustracji i innych elementów chronionych prawem autorskim, do których autorskie prawa majątkowe wygasły.

§ 8. Autor zobowiązuje się dostarczyć ilustracje w jakości umożliwiającej ich wydanie drukiem i opatrzyć je podpisami. Wykresy i tabele należy dostarczyć w plikach edytowalnych.

§ 9. Cytaty w tekście głównym pochodzące z literatury powstałej w alfabetach innych niż łaciński podajemy w transkrypcji adekwatnej do języka, w którym publikacja została zgłoszona do Centrum Mieroszewskiego.

§ 10. Imiona osób wzmiankowanych po raz pierwszy należy podać w pełnym brzmieniu, przy kolejnych wzmiankach stosujemy samo nazwisko (w celu odróżnienia kilku osób o tym samym nazwisku podajemy inicjał imienia). Zarówno w tekście głównym, jak i w przypisach nie stosujemy nazwisk patronimicznych.

§ 11. W przypisach bibliograficznych należy podać: inicjał imienia (imion) autora (autorów), pełny tytuł publikacji kursywą, miejsce i rok wydania, numer strony (stron). Jeżeli artykuł jest częścią pracy zbiorowej, należy zastosować zapis [w:], podać inicjał i nazwisko redaktora, tytuł książki kursywą, a następnie miejsce i rok wydania, numer strony (stron). Jeśli praca jest artykułem w czasopiśmie, należy podać inicjał i nazwisko autora (autorów), tytuł artykułu kursywą, tytuł czasopisma pismem prostym w cudzysłowie, następnie rok (bez przecinka), tom, numer czasopisma, numer strony (stron). W przypadku odwołania do źródeł archiwalnych podajemy nazwę dokumentu, nazwę archiwum oraz dokładną sygnaturę archiwalną. Nazwy, które pochodzą od autorów, a nie są integralną częścią dokumentu podajemy w języku polskim. Tytuły i nazwiska autorów publikacji oraz nazwy i sygnatury dokumentów powstałych w słowiańskich alfabetach cyrylickich podajemy w oryginale (w cyrylicy). Używamy standardowych skrótów łacińskich: ibidem, idem, eadem, op. cit. itp.

Przykłady:

J. Pelensky, Russia and Kazan. Conquest and Imperial Ideology (1480–1500s), Hague–Paris 1974, s. 113–117; idem, The Origin of the Official Muscovite Claims to the Kievan Inheritance, „Harvard Ukrainian Studies” 1977, t. 1, nr 1, s. 29–52.

Б. Флоря, Родословие литовских князей в русской политической мысли XVI в., [w:] Восточная Европа в древности и средневековье, Москва 1978, s. 325–329; H. Grala, Pieczat’ połotckaja”…opcit., s. 128–129; idem, К изучению русской государственной сфрагистики…opcit., s. 92–99.

Письмо левобережного гетмана Ивана Самойловича – правобережному гет­ману Петру Дорошенко, РГАДА, ф. 124, оп. 1, 1675 г., д. 4, л. 13–14.

Zasady etyki publikacyjnej

§ 1. Centrum Mieroszewskiego przy publikowaniu monografii naukowych oraz tomów studiów naukowych stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

§ 2. Ilekroć w niniejszych zasadach jest mowa o:

1)     artykule naukowym – oznacza to artykuł naukowy w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392);

2)     monografii naukowej – oznacza to monografię naukową w rozumieniu § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej;

3)     tomie studiów naukowych – oznacza do publikację naukową będącą zbiorem artykułów naukowych, spójną pod względem tematycznym, w tym stanowiącą materiały z międzynarodowej konferencji naukowej.

§ 3. 1. Centrum Mieroszewskiego publikuje monografie naukowe, monografie pod redakcją naukową oraz tomy studiów naukowych wiążące się tematycznie z celami działalności i zakresem zadań Centrum Mieroszewskiego, o których mowa w ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dzialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (Dz. U. z 2019 r poz. 640), wnoszące istotny wkład w rozwój światowej nauki, w szczególności w z takich dyscyplinach nauki jak: historia, nauki o polityce i administracji, ekonomia i finanse, nauki socjologiczne i nauki prawne.

2. Centrum Mieroszewskiego publikuje w szczególności monografie naukowe, edycje źródeł oraz tomy studiów naukowych dotyczące dziejów stosunków polsko-rosyjskich, polsko-ukraińskich i polsko-białoruskich, historii Polski, Rosji, Ukrainy i Białorusi oraz problematyki prawa międzynarodowego, a także pamięci zbiorowej .

§ 4. 1. Centrum Mieroszewskiego publikuje oryginalne i niepublikowane wcześniej monografie naukowe, monografie pod redakcją naukową lub artykuły naukowe w tomach studiów naukowych, w tym przekłady na język polski dzieł istotnych dla nauki lub kultury, niedostępnych w języku polskim.

2. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych koncepcją i spójnością danego dzieła, Centrum Mieroszewskiego może podjąć decyzję o opublikowaniu monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową lub artykułu naukowego w tomach studiów naukowych, opublikowanych wcześniej w innym wydawnictwie, jeżeli publikacja tej monografii lub tego artykułu miała miejsce w mało dostępnym wydawnictwie. W takich wypadkach w monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową lub artykule naukowym lub w tomach studiów naukowych, opublikowanych przez Centrum Mieroszewskiego, zostanie poczyniony stosowny dopisek.

§ 5. Autor lub autorzy przed opublikowaniem monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową lub artykułu naukowego w tomach studiów naukowych:

1)     poświadczają oryginalność monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową lub artykułu naukowego oraz rzeczywisty wkład autora lub autorów w powstanie tej monografii lub tego artykułu;

2)     oświadczają, że wszystkie osoby, które w istotnym stopniu przyczyniły się do powstania monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową lub artykułu naukowego zostały ujawnione jako współautorzy lub współredaktorzy oraz że żaden z ujawnionych autorów lub współredaktorów nie został dopisany ze względów grzecznościowych;

3)     w uzasadnionych przypadkach, składają także informację o finansowaniu badań będących podstawą do napisania monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową lub artykułu naukowego, zgłoszonych do publikacji przez Centrum Mieroszewskiego.

§ 6. 1. Monografię naukową lub tom studiów naukowych, a wyjątkowych przypadkach, artykuł naukowy, zgłoszone do publikacji przez Centrum Mieroszewskiego, kieruje się do recenzji naukowej.

2. Zasady i tryb dokonywania recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową, tomów studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych, zgłoszonych do publikacji przez Centrum Mieroszewskiego, określa procedura recenzji naukowej.

3. Procedura recenzji naukowej podana jest do wiadomości publicznej na stronie internetowej Centrum Mieroszewskiego w zakładce „Wydawnictwo”.

Procedura recenzji naukowej

§ 1. Procedura określa tryb i zasady dokonywania recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukowych, tomów studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych, zgłoszonych do publikacji przez Centrum Mieroszewskiego.

§ 2. Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o: 

1)     artykule naukowym – oznacza to artykuł naukowy w rozumieniu § 9 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. poz. 392);

2)     monografii naukowej – oznacza to monografię naukową w rozumieniu § 10 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej;

3)     tomie studiów naukowych – oznacza do publikację naukową będącą zbiorem artykułów naukowych, spójną pod względem tematycznym, w tym stanowiącą materiały z międzynarodowej konferencji naukowej.

§ 3. Postępowanie w sprawie recenzji naukowej składa się z dwóch etapów:

1)     etapu pierwszego, w którym dokonuje się recenzji wewnętrznej zgłoszonych do publikacji monografii naukowych, monografii pod redakcją naukowych, tomu studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych;

2)     etapu drugiego, w którym dokonuje się recenzji zewnętrznej zgłoszonych do publikacji monografii naukowych, monografii pod redakcją naukowych, tomu studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułów naukowych.

§ 4. 1. Recenzję wewnętrzną dokonuje Kolegium Redakcyjne, w skład którego wchodzą:

1)     Dyrektor Centrum Mieroszewskiego albo upoważniony przez niego pracownik Centrum Mieroszewskiego, do którego obowiązków należy kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi w Centrum Mieroszewskiego;

2)     pracownik Centrum Mieroszewskiego, do którego obowiązków należy kierowanie działalnością wydawniczą prowadzoną przez Centrum Mieroszewskiego;

3)     pozostali członkowie, w tym pracownicy naukowi Centrum Mieroszewskiego, posiadający doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.).

2. Członków Kolegium Redakcyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt 3, powołuje i odwołuje Dyrektor Centrum Mieroszewskiego.

§ 5. Podczas recenzji wewnętrznej sprawdza się, czy monografia naukowa, monografia pod redakcją naukową, tom studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykuł naukowy:

1)     wiąże się tematycznie z celami i zakresem działania Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, o których mowa w ustawie z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 640);

2)     ma charakter naukowy, w tym spełnia przesłanki do uznania odpowiednio za monografię naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy;

3)     zawiera innowacyjne i nowatorskie metody badań, które wnoszą istotny wkład w rozwój światowej nauki;

4)     spełnia warunek poprawności przygotowania pod względem metodycznym i warsztatowym (spójność tematyczna, przejrzystość i spójność tez oraz wniosków, aktualność metod badawczych, poprawność aparatu naukowego);

5)     spełnia warunek oryginalności oraz nie budzi wątpliwości co poziomu.

§ 6. 1. Recenzja wewnętrzna kończy się uchwałą Kolegium Redakcyjnego:

1)     o dopuszczeniu monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji (recenzja wewnętrzna pozytywna); albo

2)     określającą warunki konieczne do spełnienia przed dopuszczeniem monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji (recenzja wewnętrzna pozytywna z zastrzeżeniami); albo

3)     o odrzuceniu monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego (recenzja wewnętrzna negatywna).

2. Recenzja wewnętrzna pozytywna jest podstawą do przekazania monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do recenzji naukowej zewnętrznej oraz włączenia tej monografii, tego tomu studiów albo tego artykułu do planu wydawniczego Centrum Mieroszewskiego.

3. O wyniku recenzji naukowej zawiadamia się autora lub autorów monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego.

§ 7. 1. Recenzji naukowej zewnętrznej monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułu naukowego dokonują co najmniej dwie osoby wyznaczone spośród specjalistów w dziedzinie nauk humanistycznych lub nauk społecznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, posiadających co najmniej stopień doktora (recenzent zewnętrzny).

2. Recenzentem zewnętrznym nie może być pracownik Centrum Mieroszewskiego.

3. Recenzentów zewnętrznych wyznacza Dyrektor Centrum Mieroszewskiego po zasięgnięciu opinii pracownika Centrum Mieroszewskiegoa, do obowiązków którego należy kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi w Centrum Mieroszewskiego.

§ 8. Podczas recenzji zewnętrznej sprawdza się, czy monografia naukowa, monografia pod redakcją naukową, tom studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykuł naukowy:

1)     ma charakter naukowy, w tym spełnia przesłanki do uznania odpowiednio za monografię naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy;

2)     zawiera innowacyjne i nowatorskie metody badań, które wnoszą istotny wkład w rozwój światowej nauki;

3)     spełnia warunek poprawności przygotowania pod względem metodycznym i warsztatowym (spójność tematyczna, przejrzystość i spójność tez oraz wniosków, aktualność metod badawczych, poprawność aparatu naukowego);

4)     spełnia warunek oryginalności oraz nie budzi wątpliwości co poziomu.

§ 9. Przed przystąpieniem do oceny monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych, a w wyjątkowych przypadkach, artykułu naukowego recenzent zewnętrzny składa oświadczenie o braku konfliktu interesów z autorem lub autorami monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego, według wzoru ustalonego przez Dyrektora Centrum Mieroszewskiego.

§ 10. Recenzję zewnętrzną sporządza się na formularzu recenzji naukowej zewnętrznej, według wzoru ustalonego przez Dyrektora Centrum Mieroszewskiego.

§ 11. 1. Recenzja zewnętrzna kończy się wydaniem:

1)     wniosku o dopuszczeniu monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji (recenzja zewnętrzna pozytywna); albo

2)     zalecenia określającego warunki konieczne do spełnienia przed zatwierdzeniem monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji (recenzja zewnętrzna pozytywna z zastrzeżeniami); albo

3)     wniosku o odrzucenie monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego (recenzja zewnętrzna negatywna).

2. O wyniku recenzji naukowej zewnętrznej zawiadamia się autora lub autorów monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego.

§ 12. 1. Recenzja pozytywna zewnętrzna jest podstawą do zatwierdzenia monografii naukowej lub monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji.

2. Dyrektor Centrum Mieroszewskiego dokonuje zatwierdzenia, o którym mowa w ust. 1, w razie uzyskania przez monografię naukową, monografię pod redakcją naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy co najmniej dwóch recenzji zewnętrznych pozytywnych.

3. Autora lub autorów monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego zawiadamia się o:

1)     zatwierdzeniu tej monografii naukowej, tego tomu studiów naukowych albo tego artykułu naukowego do publikacji;

2)     dalszych czynnościach związanych z publikacją tej monografii, tego tomu studiów naukowych albo tego artykułu naukowego.

4. Dyrektor Centrum Mieroszewskiego może upoważnić do dokonywania czynności, o których mowa w ust. 1, pracownikaCentrum Mieroszewskiego, do obowiązków którego należy kierowanie badaniami naukowymi prowadzonymi w Centrum Mieroszewskiego.

§ 13. 1. W razie nieuzyskania przez monografię naukową, monografię pod redakcją naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy co najmniej dwóch recenzji zewnętrznych pozytywnych, a treść recenzji zewnętrznych jest sprzeczna, można wyznaczyć superrecenzenta.

2. Do superrecenzenta i podejmowanych przez niego czynności w toku dokonywania recenzji zewnętrznej monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego, postanowienia § 7-12 stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, zostanie sporządzona recenzja zewnętrzna pozytywna, stanowi ona podstawę do zatwierdzenia monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego do publikacji.

4. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ust. 1, została wydana recenzja zewnętrzna pozytywna z zastrzeżeniami lub recenzja zewnętrzna negatywna albo nie wyznaczono superrecenzenta, Dyrektor Centrum Mieroszewskiego może zatwierdzić monografię naukową, monografię pod redakcją naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy do publikacji po zasięgnięciu opinii Kolegium Redakcyjnego. Postanowienie § 12 ust. 4 stosuje się.

§ 14. W razie uzyskania przez monografię naukową, monografię pod redakcją naukową, tom studiów naukowych albo artykuł naukowy co najmniej jednej recenzji zewnętrznej negatywnej, ponowne zgłoszenie tej monografii, tego tomu studiów naukowych albo tego artykułu jest dopuszczalne pod warunkiem uwzględnienia zaleceń sformułowanych w recenzjach.

§ 15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej procedurze, do dokonywania recenzji naukowej monografii naukowej, monografii pod redakcją naukową, tomu studiów naukowych albo artykułu naukowego, zgłoszonych do publikacji przez Centrum Mieroszewskiegoa, stosuje się:

1)     zalecenia zawarte w dokumencie „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, wydanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2011 r.;

2)     wytyczne Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).