BIP | Centrum Mieroszewskiego
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Skargi i wnioski

1. Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski z zachowaniem zasad określonych przepisami działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. poz. 46).

2. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego).

3. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego).

4. Skargi i wnioski można wnosić:

  1. pisemnie na adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa albo skrytka pocztowa 44, 00-950 Warszawa;
  2. za pomocą faksu pod numer + 48 22 295 00 31;
  3. za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@mieroszewski.pl;
  4. ustnie do protokołu.

5. Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni dodatkowo wolnych od pracy, w budynku siedziby Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa), w następujących dniach i godzinach:

  1. w poniedziałki w godzinach 9:00 – 17:00;
  2. w dniach od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00.

6. Dyrektor Centrum lub wyznaczony zastępca Dyrektora Centrum przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków, w wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i dni dodatkowo wolnych od pracy, w budynku siedziby Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa), we wtorki w godzinach 13:30 – 14:30, po uprzednim ustaleniu terminu spotkania. W sprawie ustalenia terminu spotkania należy telefonować pod numer + 48 22 295 00 30.

7. Skargi i wnioski powinny zawierać co najmniej imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy. Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.