Regulamin korzystania z Facebooka

Regulamin korzystania z profilu Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego na portalu społecznościowym Facebook

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z profilu Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego na portalu społecznościowym Facebook przez osoby odwiedzające.

2. Zasady i warunki korzystania z profilu Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego przez uczestnika konkursu określają postanowienia regulaminu konkursu, do którego odnośnik zamieszczony na tym profilu w ogłoszeniu o konkursie.

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczy konkursów wyłączonych spod zakresu działania regulaminu konkursu, do którego odnośnik zamieszczony na profilu Centrum w ogłoszeniu o konkursie, w tym nie dotyczy otwartego konkursu na dofinansowanie przedsięwzięć na rzecz dialogu i porozumienia Polaków z narodami Europy Wschodniej.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, działające na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, NIP: 5252503602, REGON: 142894349;
 2. profilu Centrum – należy przez to rozumieć konto Centrum na portalu społecznościowym Facebook pod adresem https://www.facebook.com/MieroszewskiPL;
 3. użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą profil Centrum po wcześniejszym zalogowaniu się na portal społecznościowy Facebook;
 4. administratorze profilu Centrum – należy przez to rozumieć pracownika Centrum, do zadań którego należy prowadzenie profilu Centrum.

§ 3. Korzystanie z profilu Centrum jest bezpłatne i ma charakter społeczny.

§ 4. Treści dostępne są dla osób posiadających dostęp do Internetu, wyposażonych w powszechnie używane przeglądarki internetowe oraz zarejestrowanych na portalu społecznościowym Facebook.

Rozdział 2

Cele prowadzenia profilu Centrum

§ 5. Profil Centrum jest miejscem przekazywania bieżących informacji związanych z działalnością Centrum oraz miejscem dyskusji i wymiany opinii na temat tej działalności.

§ 6. 1. Profil Centrum nie stanowi oficjalnej drogi komunikacji z Centrum lub inicjowania innych działań formalnych związanych z działalnością Centrum.

2. Zamieszczenie przez użytkownika treści o charakterze wskazanych w ust. 1 nie zapewnia gwarancji uzyskania wiążącej odpowiedzi.

Rozdział 3

Zasady zamieszczania treści na profilu Centrum

§ 7. Publikowanie treści na profilu Centrum jest równoznaczne z akceptacją regulaminu portalu społecznościowego Facebook oraz niniejszego regulaminu.

§ 8. W trosce o jakość treści wymagane jest korzystanie z kont zawierających imię i nazwisko, tworzonych zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego Facebook.

§ 9. Na profilu Centrum zakazane jest (i rozumiane jako naruszenie postanowień niniejszego regulaminu):

 1. rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji oraz treści naruszających dobra osobiste Centrum;
 2. zamieszczania przekazu, grafik lub linków o charakterze: rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub poczucie przynależności narodowej lub etnicznej ze względu na treść, jak i formę wypowiedzi;
 3. publikowanie treści, grafik i linków powszechnie uznawanych za obraźliwe lub naruszających normy dobrego wychowania, szczególnie wulgarnych, erotycznych czy pornograficznych;
 4. publikowanie treści, grafik i linków mających na celu ośmieszanie lub obrażenie innych użytkowników (trollowanie), propagowanie mowy nienawiści (hejtowanie)
  oraz wpisów niepożądanych i nie odnoszących się do komentowanej publikacji
  (spamowanie).

§ 10. Użytkownik profilu Centrum ma prawo do wyrażania swojej opinii.

§ 11. Opinia użytkownika jest traktowana jako jego prywatne i subiektywne zdanie w danym temacie, za którą to użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność.

§ 12. Użytkownik, który zauważy treść naruszającą niniejszy regulamin lub dobra osobiste innych użytkowników może niezwłocznie zgłosić ten fakt administratorowi profilu Centrum poprzez wiadomość prywatną. Jeżeli treść narusza także postanowienia regulaminu portalu społecznościowego Facebook, użytkownik może zgłosić ten fakt poprzez dostępne środki tego portalu.

§ 13. 1. Treść zamieszczona przez użytkownika, naruszająca postanowienia niniejszego regulaminu, polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, zostanie usunięcia, a użytkownik może zostać pozbawiony możliwości zamieszczania treści na profilu Centrum.

2. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Centrum niezwłocznie zawiadamia o tym organ uprawniony do ścigania przestępstw lub wykroczeń.

§ 14. Użytkownik może zostać zablokowany bezterminowo w przypadku podejrzenia używania fikcyjnych danych.

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 15. 1. Regulamin stosuje się do użytkowników korzystających z profilu Centrum od dnia 1 kwietnia 2024 r.

2. Centrum może dokonać jednostronne zmiany regulaminu w każdym czasie pod warunkiem opublikowania ich zgodnie z postanowieniem ust. 3.

3. Regulamin oraz jego zmiany zamieszcza są na profilu Centrum.

§ 16. Centrum ma prawo do zakończenia działania profilu Centrum w dowolnym momencie. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia w związku z ewentualnym zamknięciem profilu Centrum.

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowienia zawarte w regulaminie portalu społecznościowego Facebook.