BIP | Centrum Mieroszewskiego
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego.

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), zgodnie z przepisami:

 1. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57, z późn. zm.);
 2. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180, z późn. zm.);
 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z późn. zm.).

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego dostępne jest pod adresem: /CPRDiP/SkrytkaESP

UWAGA:

W celu przekazania korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej wymagane jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na ePUAP. W wybranych sprawach do przekazania korespondencji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo profilu zaufanego ePUAP, albo kwalifikowanej pieczęci elektronicznej. Informacje o profilu zaufanym aPUAP dostępne na ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal .

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego:

1. Przekazanie dokumentu za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie, jako załącznika do formularza dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo opatrzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo opatrzonego kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną na adres kontakt@mieroszewski.pl . Wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt 1.

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 9:00 – 17:00 do punktu kancelaryjnego Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa) na następujących nośnikach danych:

 1. pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0;
 2. płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu urzędowego poświadczenia odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo opatrzone kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

 1. DOC, RTF, XPS, XLS;
 2. ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX;
 3. CSV;
 4. TXT;
 5. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG;
 6. PDF;
 7. ZIP.

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.