Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady postępowania oraz prawa i obowiązki stron umów sprzedaży wydawnictw Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (NIP:5252503602, REGON:142894349), w tym książek zwanych dalej „wydawnictwami”, dokonywanych poprzez sklep internetowy, działający pod adresem http://mieroszewski.pl/shop.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. administratorze danych osobowych – należy przez to rozumieć Centrum;
 2. cenie sprzedaży – należy przez to rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić Centrum za wydawnictwa oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym, zawierającą należny podatek od towarów i usług;
 3. Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, utworzone i działające na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 640 oraz z 2022 r. poz. 1512);
 4. danych osobowych – należy przez to rozumieć dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35), zwanego dalej „RODO”;
 5. kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339) oraz inną osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 6. sklepie internetowym – należy przez to rozumieć system informatyczny służący do zawierania umów sprzedaży pomiędzy Centrum a kupującym w zakresie zamawianych wydawnictw;
 7. stronie internetowej sklepu internetowego – należy przez to rozumieć stronę internetową http://mieroszewski.pl/shop, administrowaną przez Centrum.

3. Złożenie zamówienia wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy oraz ewentualnie: numeru telefonu, danych koniecznych do wystawienia paragonu dla osoby fizycznej lub faktury firmy, a także numeru rachunku płatniczego, na które ma nastąpić zwrot ceny (przy odstąpieniu od umowy). Dane te umożliwiają identyfikację kupującego, komunikację z nim, wystawienie faktury lub rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży wydawnictw oraz dostarczenie kupującemu zamówionych wydawnictw, a także – przy odstąpieniu od umowy – zwrot zapłaconej kwoty.  

4. Do przetwarzania danych osobowych w związku ze sprzedażą wydawnictw stosuje się postanowienia RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§ 2.

Zasady realizacji zamówień

1. Przeglądanie wydawnictw i ich cen sprzedaży nie wymaga rejestracji i jest nieodpłatne.

2. Zamówienia w sklepie internetowym są składane bez dokonywania uprzedniej rejestracji.

3. Przekazywanie do Centrum lub zamieszczenie na stronie internetowej sklepu internetowego treści niezgodnych z prawem jest zabronione.

4. Jakakolwiek ingerencja na stronie internetowej sklepu internetowego, a w szczególności w jej funkcjonalności lub strukturę, jest zabroniona.

5. Jeżeli działania podejmowane przez kupującego na stronie internetowej sklepu internetowego naruszają: obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszy regulamin, Centrum jest uprawnione do podjęcia wszelkich stosownych środków przewidzianych prawem, a w szczególności do zablokowania takiego użytkownika sklepu internetowego (numeru IP oraz adresu poczty elektronicznej), a tym samym uniemożliwienia mu składania w przyszłości jakichkolwiek dalszych zamówień.

§ 4.

Składanie i realizacja zamówień

1. Centrum gwarantuje, że wszystkie wydawnictwa, oferowane w sklepie internetowym, są fabrycznie nowe oraz wolne od wad.

2. W przypadku dostarczenia kupującemu wydawnictw przesyłką kurierską do ceny sprzedaży doliczany jest koszt wysyłki. Aktualny koszt wysyłki dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego.

3. W uzasadnionych przypadkach Centrum może odstąpić od realizacji zamówień w drodze przesyłki kurierskiej. Informacja o realizacji zamówień wydawnictwa, wyłącznie w formie odbioru osobistego w siedzibie Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, umieszczana jest na stronie internetowej sklepu internetowego w terminie co najmniej dwóch tygodni przed datą rozpoczęcia sprzedaży wydawnictwa wyłączonego z wysyłki przesyłką kurierską.

4. Zamówienie złożone przez kupującego poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Składając zamówienie, kupujący wybiera, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, sposób płatności (płatność kartą przez Internet/przelew/płatność w siedzibie Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa) i odbioru (przesyłka kurierska/odbiór w siedzibie Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa) oraz formę udokumentowania zakupu (paragon fiskalny/faktura/rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży). W przypadku odbioru w siedzibie Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, informacja o terminie odbioru zostanie wysłana nie później niż w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia lub od dnia wpływu należności za zamówione wydawnictwa na rachunek płatniczy Centrum.

5. Po złożeniu zamówienia przez kupującego, Centrum niezwłocznie wyśle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, zawierające odnośniki do zakładek strony internetowej sklepu internetowego, pod którą dostępne są:

 1. tekst niniejszego regulaminu;
 2. pouczenie od odstąpieniu od umowy sprzedaży, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu;
 3. formularz odstąpienia od umowy sprzedaży, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

6. Kupujący będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) jest obowiązany do dokonywania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł, a od dnia 1 stycznia 2024 r. – 8000 zł, lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

7. Od dnia 1 stycznia 2024 r. kupujący będący konsumentem jest obowiązany do dokonywania płatności za pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

8. Kupujący wybierający formę dostarczenia wydawnictw przesyłką kurierską zobowiązany jest dokonać płatności kartą przez Internet lub dokonać przelewu pełnej kwoty należności za zamówienie, wraz z kosztami wysyłki, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny albo faktura lub rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży. Dokument ten dołącza się do sprzedawanych wydawnictw.

10. Jeżeli po przyjęciu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Centrum, realizacja zamówienia w całości lub w części nie będzie możliwa, Centrum zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, niezwłocznie przekazując kupującemu informację o zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadku uprzedniego wpłacenia należności Centrum zwraca kupującemu należną kwotę.

11. Brak wpływu należności za zamówione wydawnictwa, w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nieodebranie wydawnictw w siedzibie Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia dostępności tych wydawnictw, spowoduje anulowanie zamówienia i zwrot wpłaconych przez kupującego środków pieniężnych na rachunek płatniczy, z którego płatność została dokonana, lub na rachunek płatniczy karty, którą dokonano płatności; zwrot ten nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu odbioru.

12. Centrum zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku, gdy dane podane przez kupującego będą niepełne, nieprawidłowe lub okażą się nieprawdziwe.

13. Uwagi, żądania i pytania dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego oraz dotyczące realizacji składanych zamówień, należy wnosić na adres poczty elektronicznej sklep@mieroszewski.pl, faksem pod nr + 48 22 295 00 31 lub telefonicznie pod nr + 48 22 295 00 30.

§ 5.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Centrum przetwarza dane osobowe kupującego.

2. Administratorem danych osobowych jest Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, faks: +48 22 295 00 31, kontakt@mieroszewski.pl, www.mieroszewski.pl.

3. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest Maciej Łuczak, tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@mieroszewski.pl.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym dostarczenia wydawnictw przesyłką kurierską, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z umową lub w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych, podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.

6. Dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, do chwili wygaśnięcia lub rozwiązania umowy sprzedaży;
 2. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum;\
 3. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:

 1. prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 2. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

8. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, w tym dostarczenia wydawnictw przesyłką kurierską.

§ 6.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Kupujący, działający jako konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105 oraz z 2022 r. poz. 2337).

2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia dostarczenia wydawnictw przesyłką kurierską lub osobistego odbioru w siedzibie Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie pocztą tradycyjną lub wysłanie pocztą mailową oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed jego upływem.

4. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie wydawnictw lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie wydawnictw.

5. Kupujący – z zastrzeżeniem ust. 2 – może odstąpić od umowy sprzedaży, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży w formie pisemnej wysłane na adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, w formie elektronicznej wysłane na adres poczty elektronicznej: sklep@mieroszewski.pl lub poprzez wysłanie skanu oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej kontakt@mieroszewski.pl .

6. Zwrot wydawnictw następuje na koszt kupującego na adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, w drodze przesyłki pocztowej lub kurierskiej; Centrum zwraca koszt przesyłki zgodnie z ust. 7 i 8.

7. Zwrot wydawnictw dostarczonych w drodze przesyłki kurierskiej następuje w nienaruszonych, bezpiecznych opakowaniach wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą lub rachunkiem potwierdzającym dokonanie sprzedaży. Centrum, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wydawnictw na adres podany w ust. 6:

 1. zwróci równowartość należnej kwoty wraz z kosztami przesyłki:
 2. przelewem na rachunek płatniczy, z którego wpłynęła zapłata, lub
 3. na rachunek płatniczy karty, którą dokonano płatności;
 4. prześle na wskazany przez kupującego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej fakturę korygującą lub rachunek korygujący w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym sprzedaż jest odpowiednio faktura lub rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży.

8. Zwrot wydawnictw odebranych w siedzibie Centrum (ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa) następuje wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą lub rachunkiem potwierdzającym dokonanie sprzedaży. Centrum, w terminie 14 dni od dnia odbioru wydawnictw:

 1. zwróci równowartość należnej kwoty:

 

 1. przelewem na rachunek płatniczy, z którego wpłynęła zapłata, lub
 2. na rachunek płatniczy karty, którą dokonano płatności, lub
 3. w formie gotówki w siedzibie Centrum (ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa);

 

 1. prześle na wskazany przez kupującego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej fakturę korygującą lub rachunek korygujący w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym zakup jest odpowiednio faktura lub rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży.

§ 7.

Reklamacje

1. W celu rozpatrzenia reklamacji wydawnictw zakupionych wysyłkowo poprzez sklep internetowy, reklamowane wydawnictwa powinny być dostarczone na adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, wraz z formularzem reklamacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu, i paragonem fiskalnym albo kopią faktury lub rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży, stanowiącymi dowód sprzedaży.

2. Rozpatrzenie przez zasadności reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Centrum.

3. W przypadku uznania reklamacji:

 1. wymienia się wydawnictwa, będące przedmiotem reklamacji, na taką samą liczbę wydawnictw tego samego rodzaju, wolnych od wad, w terminie określonym w zawiadomieniu o uznaniu reklamacji, przy czym ich ponowne doręczenie następuje na koszt Centrum; albo
 2. jeżeli brak jest możliwości przekazania określonych wydawnictw wolnych od wad –przekazuje się równowartość zapłaconej ceny sprzedaży, wraz z ewentualnymi kosztami wysyłki, i w przypadku wystawienia faktury lub rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży, z odpowiednio fakturą korygującą lub rachunkiem korygującym; należność przekazuje się na wskazany przez kupującego rachunek płatniczy, w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji za uzasadnioną, a fakturę korygującą lub rachunek korygujący wysyła się w tym terminie na podany w protokole reklamacyjnym adres korespondencyjny.

4. Reklamacje wydawnictw noszących ślady fizycznych uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi przez kupujących, nie będą uwzględniane.

5. Postanowień ust. 1-4 nie stosuje się do umowy sprzedaży, jeżeli kupujący jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych. W tym przypadku do odpowiedzialności Centrum za wady wydawnictw oraz uprawnień kupującego z tego tytułu stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339) o niezgodności rzeczy sprzedanej z umową.

§ 8.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin stosuje się do umów sprzedaży zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.

2. Do umów sprzedaży zawartych przed dniem 1 stycznia 2023 r. poprzez sklep internetowy stosuje się postanowienia regulaminu sklepu internetowego zamieszczonego na stronie internetowej sklepu internetowego w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

3. Centrum może dokonać jednostronne zmiany regulaminu w każdym czasie pod warunkiem opublikowania ich zgodnie z postanowieniem ust. 4.

4. Regulamin oraz jego zmiany zamieszcza są na stronie internetowej sklepu internetowego.

5. Zmianę regulaminu stosuje się umów sprzedaży zawartych od dnia wskazanego przez Centrum, z zastrzeżeniem że nie może to być dzień wcześniejszy niż dzień zamieszczenia  zmiany regulaminu na stronie internetowej sklepu internetowego.

6. Umowa sprzedaży oraz regulamin podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane.

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.