Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

§ 1.

Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady postępowania oraz prawa i obowiązki stron:

 1. umów sprzedaży wydawnictw, w tym książek, oferowanych przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (NIP: 5252503602, REGON: 142894349), w tym książek, zwanych dalej „wydawnictwami”,
 2. umów o dostarczanie treści cyfrowych, w tym książek elektronicznych, oferowanych przez Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (NIP: 5252503602, REGON: 142894349)

– dokonywanych poprzez sklep internetowy, działający pod adresem https://mieroszewski.pl/shop.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. administratorze danych osobowych – należy przez to rozumieć Centrum;
 2. Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, działające na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 96);
 3. RODO – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2 oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35);
 4. kupującym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną będącą konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1615, 1890 i 1933) oraz inną osobę fizyczną, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną;
 5. sklepie internetowym – należy przez to rozumieć system informatyczny służący do zawierania pomiędzy Centrum a kupującym umów sprzedaży lub umów o dostarczanie treści cyfrowej;
 6. stronie internetowej sklepu internetowego – należy przez to rozumieć stronę internetową https://mieroszewski.pl/shop, administrowaną przez Centrum;
 7. umowie – należy przez to rozumieć umowę sprzedaży wydawnictw lub umowę o dostarczania treści cyfrowej.

2. Użyte w regulaminie określenia, a w szczególności: „towar”, „towar z elementami cyfrowymi”, „treść cyfrowa”, „usługa cyfrowa”, „funkcjonalność”, „interoperacyjność”, „kompatybilność”, „cena”, „dane osobowe” mają znaczenia nadane im w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105, z 2022 r. poz. 2337 i 2581 oraz z 2023 r. poz. 1285).

3. Centrum nie zawiera poprzez sklep internetowy umów o dostarczanie usługi cyfrowej.

4. Centrum nie stosuje indywidualnego dostosowania ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

5. Złożenie zamówienia wymaga obligatoryjnego podania następujących danych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres dostawy, numeru telefonu oraz fakultatywnie danych koniecznych do wystawienia paragonu dla osoby fizycznej lub faktury firmy. Dane te umożliwiają identyfikację kupującego, komunikację z nim, wystawienie faktury lub rachunku potwierdzającego zawarcie umowy oraz dostarczenie kupującemu zamówionych wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej albo udostępnione treści cyfrowej.

6. W przypadku zamówienia na dostarczanie treści cyfrowej zamówienie wymaga również podania dodatkowych danych pozwalających na udostępnione treści cyfrowej kupującemu lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które kupujący wybrał samodzielnie w tym celu. Takie dane należy wskazać na formularzu zamówienia w pozycji „uwagi”.

7. Korzystanie z treści cyfrowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego warunkujących kompatybilności i interoperacyjności oferowanych towarów z elementami cyfrowymi lub treści cyfrowych wymaga spełnienia następujących wymogów sprzętowych oraz oprogramowania:

 1. e-book to elektroniczna wersja papierowej książki, którą można czytać na komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie oraz na wielu czytnikach, takich jak Kindle, iPad, Pocketbook, Onyx itp.,;
 2. e-book jest plikiem zapisanym w formacie ePUB lub MOBI. W tej chwili uniwersalnym formatem pozwalającym czytać e-booka na każdym czytniku czy komputerze jest plik ePUB;
 3. plik MOBI jest formatem czytanym przez czytnik Kindle firmy Amazon;
 4. od niedawna można na Kindle'a wysyłać od razu ePUBa (przez chmurę lub mailowo na adres urządzenia. Amazon w chwili wysyłania pliku na Kindle'a, konwertuje go automatycznie do MOBI);
 5. samodzielnie można na Kindle'a przesłać plik ePUB. Służy do tego narzędzie https://www.amazon.com/sendtokindle;
 6. natomiast istniejący plik MOBI możemy bezpośrednio na Kindle'a wgrać przez kabel;
 7. aby czytać e-booka na komputerze, należy zainstalować na komputerze odpowiednie oprogramowanie, np. Calibre (odtwarza ePUB i MOBI) lub Adobe Digital Editions (odtwarza ePUB).

8. Do przetwarzania danych osobowych w związku ze sprzedażą wydawnictw lub dostarczaniem treści cyfrowej stosuje się postanowienia RODO oraz przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

§ 2.

Zasady realizacji zamówień

1. Przeglądanie ofert sprzedaży wydawnictw lub ofert dostarczania treści cyfrowej nie wymaga rejestracji i jest nieodpłatne.

2. Zamówienia w sklepie internetowym są składane bez dokonywania uprzedniej rejestracji.

3. Przekazywanie do Centrum lub zamieszczenie na stronie internetowej sklepu internetowego treści niezgodnych z prawem jest zabronione.

4. Jakakolwiek ingerencja na stronie internetowej sklepu internetowego, a w szczególności w jej funkcjonalności lub strukturę, jest zabroniona.

5. Jeżeli działania podejmowane przez kupującego na stronie internetowej sklepu internetowego naruszają: obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszy regulamin, Centrum jest uprawnione do podjęcia wszelkich stosownych środków przewidzianych prawem, a w szczególności do zablokowania takiego użytkownika sklepu internetowego (numeru IP oraz adresu poczty elektronicznej), a tym samym uniemożliwienia mu składania w przyszłości jakichkolwiek dalszych zamówień.

§ 4.

Składanie i realizacja zamówień

1. Centrum gwarantuje, że wszystkie wydawnictwa oraz treści cyfrowe, oferowane w sklepie internetowym, są wolne od wad.

2. W przypadku dostarczenia kupującemu wydawnictw lub nośników treści cyfrowej przesyłką kurierską do ceny doliczany jest koszt wysyłki. Aktualny koszt wysyłki dostępny jest na stronie internetowej sklepu internetowego.

3. W uzasadnionych przypadkach Centrum może odstąpić od realizacji zamówień w drodze przesyłki kurierskiej. Informacja o realizacji zamówień wyłącznie w formie odbioru osobistego w siedzibie Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, umieszczana jest na stronie internetowej sklepu internetowego w terminie co najmniej dwóch tygodni przed datą rozpoczęcia sprzedaży wydawnictwa lub dostarczania nośnika treści cyfrowej wyłączonego z wysyłki przesyłką kurierską

4. Zamówienie złożone przez kupującego poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Składając zamówienie, kupujący wybiera, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, sposób płatności (płatność kartą przez Internet/przelew/płatność w siedzibie Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa) i odbioru (przesyłka kurierska/odbiór w siedzibie Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa) oraz formę udokumentowania zakupu (paragon fiskalny/faktura/rachunek potwierdzający zawarcie). W przypadku odbioru wydawnictwa lub nośnika treści cyfrowej w siedzibie Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, informacja o terminie odbioru zostanie wysłana nie później niż w ciągu 10 dni od dnia złożenia zamówienia lub od dnia wpływu należności za zamówione wydawnictwa lub treść cyfrową na rachunek płatniczy Centrum.

5. Złożenie zamówienia spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest możliwe poprzez udostępniony standardowy formularz zamówienia albowiem wymaga ustalenia dodatkowych warunków umowy, w szczególności związanych ze sposobem dostarczenia towarów lub treści cyfrowych, a także formy płatności. Złożenie zamówienia spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej następuje poprzez wysłanie zamówienia na adres poczty elektronicznej sklep@mieroszewski.pl oraz wynegocjowanie indywidualnych warunków sprzedaży.

6. Po złożeniu zamówienia przez kupującego, Centrum niezwłocznie wyśle na adres poczty elektronicznej kupującego potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające odnośniki do zakładek strony internetowej sklepu internetowego, pod którą dostępne są:

 1. tekst niniejszego regulaminu;
 2. pouczenie od odstąpieniu od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do regulaminu (dotyczący kupującego, działającego jako konsument);
 3. formularz odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu (dotyczy kupującego, działającego jako konsument).

7. Kupujący będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221, 641, 803, 1414 i 2029) jest obowiązany do dokonywania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, jeżeli jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł, lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

8. Kupujący wybierający formę dostarczenia wydawnictw lub nośników treści cyfrowej przesyłką kurierską zobowiązany jest dokonać płatności kartą przez Internet lub dokonać przelewu pełnej kwoty należności za zamówienie, wraz z kosztami wysyłki, w ciągu 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia.

9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny albo faktura lub rachunek potwierdzający zawarcie umowy. Dokument ten dołącza się do sprzedawanych wydawnictw, a w przypadku dostarczania treści cyfrowej, dołącza się do nośnika treści cyfrowej lub w innych sposób przekazuje się kupującemu.

10. Jeżeli po przyjęciu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Centrum, realizacja zamówienia w całości lub w części nie będzie możliwa, Centrum zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, niezwłocznie przekazując kupującemu informację o zaistnieniu takiej sytuacji. W przypadku uprzedniego wpłacenia należności Centrum zwraca kupującemu należną kwotę.

11. Brak wpływu należności za zamówione wydawnictwa lub treść cyfrową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania potwierdzenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nieodebranie wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej w siedzibie Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, w terminie 14 dni od dnia potwierdzenia dostępności tych wydawnictw lub nośnika, spowoduje anulowanie zamówienia i zwrot wpłaconych przez kupującego środków pieniężnych na rachunek płatniczy, z którego płatność została dokonana, lub na rachunek płatniczy karty, którą dokonano płatności; zwrot ten nastąpi w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu odbioru.

12. Centrum zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku, gdy dane podane przez kupującego będą niepełne, nieprawidłowe lub okażą się nieprawdziwe.

13. Uwagi, żądania i pytania dotyczące funkcjonowania sklepu internetowego oraz dotyczące realizacji składanych zamówień, należy wnosić na adres poczty elektronicznej sklep@mieroszewski.pl, adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum /CPRDiP/SkrytkaESP lub telefonicznie pod nr + 48 22 295 00 30.

§ 5.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Centrum przetwarza dane osobowe kupującego.

2. Administratorem danych osobowych jest Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa; tel.: +48 22 295 00 30, adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum /CPRDiP/SkrytkaESP, kontakt@mieroszewski.pl, www.mieroszewski.pl.

3. Inspektorem Ochrony Danych w Centrum jest Maciej Łuczak, tel.: +48 502 348 833, e-mail: iod@mieroszewski.pl.

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy, w tym dostarczenia wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej przesyłką kurierską, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Centrum na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia tych obowiązków przez Centrum (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w związku z umową lub w związku z przetwarzaniem danych osobowych, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych interesów Centrum (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty posiadające na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawo żądania dostępu do tych danych, podmioty świadczące na rzecz Centrum usługi pocztowe, usługi płatnicze, usługi z zakresu obsługi informatycznej lub telekomunikacyjnej oraz usługi prawne i windykacyjne.

6. Dane osobowe będą przechowywane:

 1. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, do chwili wygaśnięcia lub rozwiązania umowy;
 2. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, do chwili wypełnienia obowiązków prawnych przez Centrum;
 3. w przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, do chwili przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje:

 1. prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 2. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu RODO, to jest do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 3. prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Centrum we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

8. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, w tym dostarczenia wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej przesyłką kurierską.

§ 6.

Prawo odstąpienia od umowy

1. Kupujący, działający jako konsument, może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia dostarczenia wydawnictw przesyłką kurierską lub osobistego odbioru w siedzibie Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie pocztą tradycyjną lub wysłanie pocztą mailową oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed jego upływem.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej rozpoczyna się od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie pocztą tradycyjną lub wysłanie pocztą mailową oświadczenia o odstąpieniu od umowy o dostarczanie treści cyfrowej przed jego upływem.

5. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie wydawnictw lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie wydawnictw.

6. Termin do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

7. Z zastrzeżeniem ust. 2, kupujący, działający jako konsument, może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej wysłane na adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, w formie elektronicznej wysłane na adres poczty elektronicznej: sklep@mieroszewski.pl lub poprzez wysłanie skanu oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej kontakt@mieroszewski.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum /CPRDiP/SkrytkaESP.

8. Zwrot wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej następuje na koszt kupującego na adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, w drodze przesyłki pocztowej lub kurierskiej; Centrum zwraca koszt przesyłki zgodnie z ust. 9 i 10.

9. Zwrot wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej dostarczonych w drodze przesyłki kurierskiej następuje w nienaruszonych, bezpiecznych opakowaniach wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą lub rachunkiem potwierdzającym zawarcie umowy. Centrum, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej na adres podany w ust. 8:

 1. zwróci równowartość należnej kwoty wraz z kosztami przesyłki:

 

 1. przelewem na rachunek płatniczy, z którego wpłynęła zapłata, lub
 2. na rachunek płatniczy karty, którą dokonano płatności;

 

 1. prześle na wskazany przez kupującego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej fakturę korygującą lub rachunek korygujący w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest odpowiednio faktura lub rachunek potwierdzający zawarcie umowy.

10. Zwrot wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej odebranych w siedzibie Centrum (ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa) następuje wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą lub rachunkiem potwierdzającym zawarcie umowy. Centrum, w terminie 14 dni od dnia odbioru wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej:

 1. zwróci równowartość należnej kwoty:

 

 1. przelewem na rachunek płatniczy, z którego wpłynęła zapłata, lub
 2. na rachunek płatniczy karty, którą dokonano płatności, lub
 3. w formie gotówki w siedzibie Centrum (ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa);
 1. prześle na wskazany przez kupującego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej fakturę korygującą lub rachunek korygujący w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest odpowiednio faktura lub rachunek potwierdzający zawarcie umowy.

§ 7.

Odpowiedzialność za zgodność wydawnictw z umową sprzedaży

1. Centrum ponosi odpowiedzialność za zgodność wydawnictw z umową sprzedaży zawartą z kupującym:

    1. działającym jako konsument, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
    1. niedziałającym jako konsument, na zasadach określonych w księdze trzeciej tytule XI dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2. Uprawnienia kupującego z tytułu niezgodności wydawnictw z umową sprzedaży określa:

  1. ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – w przypadku kupującego, działającego jako konsument;
  1. księga trzecia tytuł XI dział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – w przypadku kupującego, niedziałającego jako konsument.

§ 8.

Umowy zobowiązujące do przeniesienia własności wydawnictwa na kupującego

1. Jeżeli wydawnictwo jest niezgodne z umową sprzedaży, kupujący działający jako konsument może:

 1. żądać jego naprawy lub wymiany;
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny sprzedaży albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 3. powstrzymać się z zapłatą ceny sprzedaży do chwili wykonania przez Centrum obowiązków wynikających z art. 43d i art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Jeżeli wydawnictwo jest niezgodne z umową sprzedaży (ma wadę), kupujący niedziałający jako konsument może:

 1. żądać jego wymiany na wolną od wad albo usunięcia wad;
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny sprzedaży albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, w przypadkach określonych w księdze trzeciej tytule XI dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
 3. żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę sprzedaży, w przypadkach określonych w księdze trzeciej tytule XI dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 9.

Umowy o dostarczanie treści cyfrowej

1. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową o dostarczanie treści cyfrowej, kupujący działający jako konsument może:

 1. żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową o dostarczanie treści cyfrowej;
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy o dostarczanie treści cyfrowej, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

2. Jeżeli treść cyfrowa jest niezgodna z umową o dostarczanie treści cyfrowej, kupujący niedziałający jako konsument może skorzystać z uprawnień przysługujących na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

§ 10.

Reklamacje

1. W celu rozpatrzenia reklamacji wydawnictw zakupionych wysyłkowo poprzez sklep internetowy, reklamowane wydawnictwa dostarcza się na adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, wraz z formularzem reklamacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu, i paragonem fiskalnym albo kopią faktury lub rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży, stanowiącymi dowód sprzedaży.

2. W celu rozpatrzenia reklamacji treści cyfrowych nabytych poprzez sklep internetowy, z formularzem reklamacji, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do regulaminu, i paragonem fiskalnym albo kopią faktury lub rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży dostarcza się na adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Do tego formularza dołącza się nośnik treści cyfrowej, jeżeli treść cyfrowa została dostarczona.

3. Rozpatrzenie przez zasadności reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od dnia jej wpływu do Centrum.

4. Reklamacje wydawnictw noszących ślady fizycznych uszkodzeń, powstałych w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z nimi przez kupujących, nie będą uwzględniane.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin stosuje się do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2024 r.

2. Do umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2024 r. poprzez sklep internetowy stosuje się postanowienia regulaminu sklepu internetowego zamieszczonego na stronie internetowej sklepu internetowego w chwili zawarcia umowy.

3. Centrum może dokonać jednostronne zmiany regulaminu w każdym czasie pod warunkiem opublikowania ich zgodnie z postanowieniem ust. 4.

4. Regulamin oraz jego zmiany zamieszcza są na stronie internetowej sklepu internetowego.

5. Zmianę regulaminu stosuje się umów zawartych od dnia wskazanego przez Centrum, z zastrzeżeniem że nie może to być dzień wcześniejszy niż dzień zamieszczenia  zmiany regulaminu na stronie internetowej sklepu internetowego.

6. Umowa sprzedaży oraz regulamin podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim powinny być interpretowane.

7. W sprawach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

1. Mają Państwo, działający jak konsumenci, prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287, z 2021 r. poz. 2105, z 2022 r. poz. 2337 i 2581 oraz z 2023 r. poz. 1285).

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu, działającym jako konsumenci, w odniesieniu do umów:

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 2. dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia dostarczenia wydawnictw przesyłką kurierską lub osobistego odbioru w siedzibie Centrum, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie pocztą tradycyjną lub wysłanie pocztą mailową oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży przed jego upływem.

4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej rozpoczyna się od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy nadanie pocztą tradycyjną lub wysłanie pocztą mailową oświadczenia o odstąpieniu od umowy o dostarczanie treści cyfrowej przed jego upływem.

5. Termin do odstąpienia od umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym kupujący wszedł w posiadanie wydawnictw lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego weszła w posiadanie wydawnictw.

6. Termin do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, muszą Państwo, działający jako konsumenci, złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej wysłane na adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, w formie elektronicznej wysłane na adres poczty elektronicznej: sklep@mieroszewski.pl lub poprzez wysłanie skanu oświadczenia sporządzonego w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej sklep@mieroszewski.pl lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej Centrum /CPRDiP/SkrytkaESP.

8. Mogą Państwo, działając jako konsumenci, skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy

1. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej następuje na Państwa koszt na adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, w drodze przesyłki pocztowej lub kurierskiej; Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego zwraca koszt przesyłki zgodnie z ust. 2 i 3.

2. Zwrot wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej dostarczonych w drodze przesyłki kurierskiej następuje w nienaruszonych, bezpiecznych opakowaniach wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą lub rachunkiem potwierdzającym zawarcie umowy. Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszews, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej na adres podany w ust.1:

 1. zwróci równowartość należnej kwoty wraz z kosztami przesyłki:

 

 1. przelewem na rachunek płatniczy, z którego wpłynęła zapłata, lub
 2. na rachunek płatniczy karty, którą dokonano płatności;

 

 1. prześle na wskazany przez Państwo adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej fakturę korygującą lub rachunek korygujący w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest odpowiednio faktura lub rachunek potwierdzający zawarcie umowy.

2. Zwrot wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej odebranych Państwo w siedzibie Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, następuje wraz z paragonem fiskalnym albo fakturą lub rachunkiem potwierdzającym zawarcie umowy. Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, w terminie 14 dni od dnia odbioru wydawnictw lub nośnika treści cyfrowej:

 1. zwróci równowartość należnej kwoty:

 

 1. przelewem na rachunek płatniczy, z którego wpłynęła zapłata, lub
 2. na rachunek płatniczy karty, którą dokonano płatności, lub
 3. w formie gotówki w siedzibie Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa;

 

 1. prześle na wskazany przez kupującego adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej fakturę korygującą lub rachunek korygujący w przypadku, gdy dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy jest odpowiednio faktura lub rachunek potwierdzający zawarcie umowy.