Konkurs

Badaj na Ukrainie

1)     громадянин України, який є працівником чи співпрацівником академічних, експертних або ж аналітичних інституцій, осередок яких знаходиться на території України, який має доробок науково-дослідної діяльності і займається або має намір займатися науково-дослідницькою діяльністю в рамках дослідницької тематики конкурсу;

2)   громадянин України, який не має наукового ступеня кандидата наук, який реалізує  аспірантську програму або ж має доробок зі сфери науково-дослідної діяльності i займається або має намір займатися науково-дослідною діяльністю в рамках тематики конкурсу;

Дослідницька сфера конкурсу охоплює такі теми:

 • взаємний вплив і взаємодія польської та української політичної думки й історіографії;
 • боротьба Російської імперії зі спадщиною давньої Речі Посполитої у 1772-1917 роках;
 • радянські репресії на території радянської України;
 • політичні й економічні виклики для польсько-українських відносин з точки зору російської агресії;
 • культурна співпраця Польщі та України після 1991 року;
 • інтеграція з Європейським Союзом та євроатлантична співпраця, шанси та виклики;
 • внесок Польщі у розвиток міжнародного права.

Стипендія становить 12000 (нетто) злотих  і виплачуватиметься чотирма траншами по 3000 (нетто) злотих.

Стипендію призначатимуть на три місяці, з 1 липня  до 30 листопада 2024 року.

Заявки складаються та подаються за допомогою генератора заявок, доступного за наступною адресою: https://stypendium.mieroszewski.pl/users/login

Заявку можна заповнювати польською або українською мовами.

Крайній термін подання заявок — 30 червня  2024 року.

Рішення про надання стипендії ухвалює Експертна комісія, сформована директором центру.

 1. obywatel Ukrainy będący pracownikiem lub współpracownikiem ośrodków akademickich, eksperckich lub analitycznych mających siedzibę na terytorium Ukrainy, posiadający dorobek z zakresu działalności naukowo-badawczej i prowadzący lub zamierzający prowadzić działalność naukowo-badawczą w zakresie tematyki badawczej konkursu
 2. obywatel Ukrainy nieposiadający stopnia naukowego doktora, realizujący program studiów doktoranckich lub mający dorobek z zakresu działalności naukowo-badawczej i prowadzący lub zamierzający prowadzić działalność naukowo-badawczą w zakresie tematyki badawczej konkursu

Zakres badawczy konkursu obejmuje poniższe tematy:

 • wzajemne oddziaływania i interakcje polskiej i ukraińskiej myśli politycznej oraz historiografii;
 • walka Cesarstwa Rosyjskiego z dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej 1772-1917;
 • represje sowieckie na terenie sowieckiej Ukrainy;
 • polityczne i gospodarcze wyzwania dla polsko-ukraińskich stosunków w świetle rosyjskiej agresji;
 • współpraca kulturalna Polski i Ukrainy po 1991 r.;
 • integracja z Unią Europejską i euroatlantycka, szanse i wyzwania;
 • polski wkład w rozwój prawa międzynarodowego.

Kwota stypendium wynosi 12000 zł/netto, które będzie wypłacane w czterech transzach po 3000 zł/netto każda. 

Stypendia będą przyznawane na okres czterech miesięcy, od 1 sierpnia do 30 listopada 2024 roku.

Wnioski sporządza się i składa za pomocą generatora wniosków dostępnego pod następującym adresem: stypendium.mieroszewski.pl/.

Wniosek może być wypełniony w języku polskim lub ukraińskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 czerwca 2024 roku.

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Ekspertów powołana przez Dyrektora Centrum.