Centrum

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego jest państwową osobą prawną, powołaną z mocy ustawy, nadzorowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Misją Centrum Mieroszewskiego jest inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działań adresowanych do narodów Europy Wschodniej, w szczególności Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów i Mołdawian, aby wzmocnić niezależność ich państw, w świetle rosyjskich prób rewizji granic i odbudowy regionalnej hegemonii, wspierać procesy, które przyczynią się do budowy dojrzałych demokracji, przybliżać do struktur euroatlantyckich oraz pogłębiać więzi z Polską.  Dialog z Rosjanami pozostaje w orbicie zainteresowania Centrum, ale z powodów zarówno politycznych, jak i moralnych musi zostać ograniczony do osób i instytucji, które jednoznacznie potępiły rosyjską agresję i zbrodnie. 

Naszym patronem jest Juliusz Mieroszewski (1906-1976) – powszechnie uznawany za jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy politycznych XX w. Mieroszewski, jako przekonany racjonalista wierzył, że w długim okresie to idee kształtują świat, są determinantem rozwoju historii, nie zaś baza materialna. „Słowo jest głównym instrumentem działania politycznego, ponieważ w ostatecznym rozrachunku zwyciężyć nie oznacza podbić, lecz zjednać. Zaś zjednać oznacza przekonać. Do prawdziwej współpracy można tylko kogoś zjednać, lecz nie przymusić” – pisał.

Nasze cele realizujemy m.in. poprzez:

  • prowadzenie badań naukowych
  • prowadzenie działalności wydawniczej
  • upowszechnianie w Polsce i poza jej granicami wiedzy o sytuacji politycznej, historii, kulturze i dziedzictwie narodów Europy Środkowej i Wschodniej
  • prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej
  • zwalczanie stereotypów
  • przeciwdziałanie dezinformacji
  • organizowanie konferencji, seminariów, wykładów oraz debat publicznych
  • dofinansowywanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu w stosunkach polsko-ukraińskich, polsko-białoruskich, polsko-rosyjskich, polsko-gruzińskich i polsko-mołdawskich
  • prowadzenie programów stypendialnych
  • utrzymywanie kontaktów z ośrodkami akademickimi, eksperckimi, naukowymi, kulturalnymi i politycznymi