Konkurs

Miesiąc w Polsce

  1.  pracownik lub współpracownik ośrodków akademickich, eksperckich lub analitycznych, posiadający udokumentowany dorobek z zakresu działalności naukowo-badawczej i prowadzący lub zamierzający prowadzić działalność naukowo-badawczą w zakresie zadań realizowanych przez Centrum;
  2. osoba nieposiadające stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, realizująca program studiów doktoranckich lub mająca udokumentowany dorobek z zakresu działalności naukowo-badawczej i prowadząca lub zamierzająca prowadzić działalność naukowo-badawczą w zakresie zadań realizowanych przez Centrum.

Ze stypendium mogą skorzystać naukowcy i badacze z : Ukrainy, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Rosji.

Program adresowany jest do osób prowadzących lub zamierzających prowadzić w Polsce badania dotyczące historii, sytuacji politycznej, kultury i dziedzictwa narodów Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie zadań ustawowych Centrum Mieroszewskiego.

Stypendysta ma możliwość przeprowadzenia badań polegających np. na przeprowadzeniu wywiadów, ankiet, kwerend archiwalnych lub bibliotecznych.

Stypendium jest przyznawane na okres jednego miesiąca.

Wniosek może być wypełniony w języku polskim lub angielskim.

Prosimy przesyłać wnioski na adres: stypendia@mieroszewski.pl.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo w wysokości 6500 zł.

Decyzje o przyznaniu stypendium podejmuje Komisja Ekspertów powołana przez Dyrektora Centrum.