Projekt

Polska i Polacy oczami Ukraińców

Według badań opinii publicznej przeprowadzonych przez ukraiński instytut badawczy Info Sapiens w dniach 11–15 sierpnia 2022 r. na zlecenie Centrum Mieroszewskiego 73% Ukraińców, po 24 lutego, zmieniło swoją opinię o Polakach na lepsze. Wynik ten jest w przybliżeniu taki sam we wszystkich regionach Ukrainy.

Ten sondaż pokazuje ogromną życzliwość Ukraińców do Polaków, a przez to potwierdza istnienie po stronie ukraińskiej żyznego gruntu dla intensyfikacji stosunków obu krajów i narodów w przyszłości. Z pewnością zawdzięczamy tę sympatię żywiołowej solidarności narodu polskiego z ukraińskim oraz ogromnemu wsparciu, które otrzymuje od Polski Ukraina w swej wojnie o niepodległość. Pewną rolę odegrało przypuszczalnie również rozczarowanie ukraińskich elit i opinii publicznej stanowiskiem Niemiec – mówi dr Łukasz Adamski, zastępca dyrektora Centrum Mieroszewskiego.

Z kolei opinia o Rosjanach pogorszyła się wśród 88% Ukraińców. Stosunek do Niemców jest bardziej ambiwalentny. 29% Ukraińców poprawiło swoją opinię o Niemcach, co jest wynikiem pomocy, której udzielają Ukrainie. Natomiast u 13% zdanie o Niemcach pogorszyło się, ponieważ uważają tę pomoc za niewystarczającą.

Do 2014 r., według wyników sondaży, najbliżsi Ukraińcom byli Rosjanie – nie jest to zaskakujące, ponieważ większość Ukraińców urodziła się w ZSRR i poznała opowieści o tak zwanych „bratnich narodach”. Po zajęciu Donbasu i Krymu przez Rosjan najbliżsi stali się Białorusini – tzw. trzeci „bratni naród”. Teraz większość Ukraińców ma negatywny stosunek do Rosjan, względna większość do Białorusinów, a Polacy stali się nam najbliżsi. Nigdy nie zapomnimy, co Polacy zrobili dla Ukrainy w tym strasznym czasie – mówi Inna Wołosewycz, zastępczyni dyrektorki Info Sapiens.

40% Ukraińców postrzega przyszłe relacje między Polską a Ukrainą jako wyłącznie dobrosąsiedzkie, ale 58% uważa, że ​​powinny być bliższe. 29% jest zdania, że dwa kraje powinna połączyć wspólnota dwóch państw ze wzajemnym wsparciem i polityką zagraniczną oraz symboliczną granicą. Kolejne 29% uważa, że ​​stosunki między państwami powinny mieć formę sojuszu ze wspólną polityką zagraniczną.

Informacje o badaniu

Badanie przeprowadzono na próbie 1036 respondentów metodą CATI (wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na losowej próbie numerów telefonów komórkowych. Próba jest reprezentatywna dla dorosłej populacji Ukrainy (w wieku 18 lat i więcej). Struktura próby odpowiada strukturze populacji pod względem takich parametrów jak płeć, wiek, obszar zamieszkania i region. Ankieta nie została przeprowadzona w Autonomicznej Republice Krymu, mieście Sewastopol, a także na innych terenach Ukrainy czasowo okupowanych przez Rosję, gdzie ukraińscy operatorzy nie świadczą usług telefonii komórkowej. Badanie nie obejmuje również Ukraińców, którzy wyjechali za granicę.

Status:
Projekty archiwalne