Konkurs

II edycja / 2024

Adresatami konkursu są m.in. instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby fizyczne.

Wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1-5 Regulaminu II Otwartego Konkursu, sporządza się za pomocą generatora wniosków dostępnego pod adresem: otwartykonkurs.mieroszewski.pl/.

Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim.

Wniosek w postaci wygenerowanego dokumentu PDF składa się w postaci papierowej lub w postaci dokumentu elektronicznego. Dokument elektroniczny powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wniosek składany w postaci dokumentu elektronicznego przekazuje się na adres poczty elektronicznej: kontakt@mieroszewski.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „II Otwarty Konkurs”.

Natomiast wniosek składany w postaci papierowej,  podpisany przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione, przekazuje się osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, przesyłką kurierską lub w innych sposób, na adres siedziby Centrum: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa.

Skan wniosku sporządzonego w postaci papierowej, opatrzonego podpisem własnoręcznym, nie jest dokumentem elektronicznym sporządzonym w sposób, o którym mowa powyżej.

Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Wnioski można składać do 22 marca 2024 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia wniosku do Centrum a nie data stempla pocztowego).

Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia zależy od wnioskodawcy, natomiast zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić nie później niż do 31 października 2024 r., a złożenie sprawozdania – nie później niż do 30 listopada 2024 r.

Po zakończeniu naboru wnioski są poddawane ocenie formalnej. Te, które spełnią wymagane kryteria (§ 19 Regulaminu II Otwartego Konkursu), zostają skierowane do oceny pięcioosobowej Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Centrum. Na posiedzeniu Komisji każdy z jej członków przedstawia swoją opinię na temat każdego wniosku, po czym w drodze dyskusji Komisja przyjmuje uchwały, w których proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość, bądź odmowę udzielenia dofinansowania. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Konkursową Dyrektor Centrum udziela dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję albo odmawia udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. Wkład własny wnioskodawcy może być finansowy, rzeczowy lub osobowy. To może być np. wolontariat – jego wartość należy oszacować mnożąc minimalną stawkę godzinową (w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. wynosi ona 27,70 zł, w okresie od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. - 28,10 zł) przez liczbę godzin przepracowanych przez wolontariusza przy realizacji przedsięwzięcia. Może to być także wkład rzeczowy: udostępnienie sali czy sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia itp. Za wkład własny uważane są także środki finansowe uzyskane przez wnioskodawcę z innych źródeł i wpłaty uczestników przedsięwzięcia. 

Nie określamy ani maksymalnej, ani minimalnej kwoty dofinansowania, o jaką może się ubiegać wnioskodawca.

Środki finansowe z dofinansowania Centrum mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów podróży krajowych i zagranicznych, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników przedsięwzięcia, a także ich honorariów, jeśli jest to przewidziane w budżecie. Zgodnie z Regulaminem II Otwartego Konkursu zaliczamy je do kosztów merytorycznych. Sfinansować można także wynagrodzenie koordynatora i innych osób zajmujących się obsługą przedsięwzięcia, koszty administracyjne, koszty promocji itp. 

Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ani po zakończeniu terminu realizacji przedsięwzięcia.

Termin przekazania środków finansowych z dofinansowania Centrum zostanie określony w  umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Nie będą uznane za zgodne z celami konkursu przedsięwzięcia w zakresie podjęcia nauki, wyjazdy turystyczne, projekty komercyjne, udział w kursach językowych, itp.

Nie dotujemy zakupu środków trwałych, wynajęcie i opłacenie biura, ochrony i sprzątania biura, zakupu napojów alkoholowych itp.