Konkurs

I edycja / 2023

Adresatami konkursu są m.in. instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby prywatne.

Wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1-5 Regulaminu I Otwartego Konkursu, sporządza się za pomocą aktywnego formularza, dostępnego tutaj. Wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być wypełniony w języku polskim

Wniosek składa się w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dokument elektroniczny, o którym mowa w ust. 1, powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Wniosek składany w formie dokumentu elektronicznego przekazuje się na adres poczty elektronicznej: kontakt@mieroszewski.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „I Otwarty Konkurs”. Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek.

Natomiast wniosek papierowy, podpisany przez osobę upoważnioną lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy, należy przesłać na adres: Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Kopię wniosku (zeskanowana wersja wniosku dostarczonego pocztą tradycyjną wraz z wymaganymi podpisami i pieczątkami) wraz z załącznikami przekazuje się równolegle w postaci elektronicznej w jednym pliku w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej: szniak@mieroszewski.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „I Otwarty Konkurs”. Zaleca się ograniczenie wielkości pliku do objętości 1,5 MB.

Ze względu na brak stosownych aktów wykonawczych do ustawy o Centrum konkurs nie mógł zostać ogłoszony wcześniej, jego pierwsza edycja ma w związku z tym nietypowy charakter - krótki termin składania wniosków i krótki czas realizacji projektów. Do udziału w konkursie zapraszamy więc przede wszystkim te podmioty, które mają już gotowe projekty i poszukają brakujących środków na ich realizację. Wnioski można składać do 20 października 2023 r. (o zachowaniu terminu decyduje data wpłynięcia wniosku do Centrum). Zakończenie realizacji przedsięwzięcia musi nastąpić nie później niż 30 listopada 2023 r., a złożenie sprawozdania – nie później niż 15 grudnia 2023 r.

Kolejna edycja konkursu na projekty do realizacji w 2024 roku zostanie ogłoszona niebawem.

Po zakończeniu naboru wnioski są poddawane ocenie formalnej. Te, które spełnią wymagane kryteria (§ 19 Regulaminu I Otwartego Konkursu), zostają skierowane do oceny pięcioosobowej Komisji Konkursowej powołanej przez Dyrektora Centrum. Na posiedzeniu Komisji każdy z jej członków przedstawia swoją opinię na temat każdego wniosku, po czym w drodze dyskusji Komisja przyjmuje uchwały, w których proponuje udzielenie dofinansowania i jego wysokość, bądź odmowę udzielenia dofinansowania. Po zapoznaniu się z oceną wniosku dokonaną przez Komisję Konkursową Dyrektor Centrum udziela dofinansowania w wysokości zaproponowanej przez Komisję albo odmawia udzielenia dofinansowania przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. Wkład własny wnioskodawcy może być finansowy, rzeczowy lub osobowy. To może być np. wolontariat – jego wartość należy oszacować mnożąc minimalną stawkę godzinową (w okresie do dnia 1 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. minimalna stawka godzinowa wynosi 23,50 PLN) przez liczbę godzin przepracowanych przez wolontariusza przy realizacji przedsięwzięcia. Może to być także wkład rzeczowy: udostępnienie sali czy sprzętu niezbędnego do realizacji przedsięwzięcia itp. Za wkład własny uważane są także środki finansowe uzyskane przez wnioskodawcę z innych źródeł i wpłaty uczestników przedsięwzięcia. Nie określamy ani maksymalnej, ani minimalnej kwoty dofinansowania, o jaką może się ubiegać wnioskodawca.

Środki finansowe z dofinansowania Centrum mogą zostać wykorzystane na pokrycie kosztów podróży, zakwaterowania oraz wyżywienia uczestników przedsięwzięcia a także ich honorariów, jeśli jest to przewidziane w budżecie – zgodnie z Regulaminem I Otwartego Konkursu zaliczamy je do kosztów merytorycznych. Sfinansować można także wynagrodzenie koordynatora i innych osób zajmujących się obsługą przedsięwzięcia, koszty administracyjne, koszty promocji itp. Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ani po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia.

Termin przekazania środków finansowych z dofinansowania Centrum określa umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Projekt musi zostać zrealizowany nie później niż 30 listopada 2023 r., zaś sprawozdanie z jego realizacji złożone nie później niż 15 grudnia 2023 r.

Nie będą uznane za zgodne z celami konkursu przedsięwzięcia w zakresie podjęcia nauki, wyjazdy turystyczne, projekty komercyjne, udział w kursach językowych, itp.