BIP
Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia jest podmiotem zobowiązanym do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).

§ 1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

1) udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pod adresem cprdip.pl/bip;

2) przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

§ 2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

1. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia cprdip.pl/bip wymaga:

1) poinformowania o źródle uzyskania informacji sektora publicznego w postaci dopisku o treści: „Źródło: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia”;

2) poinformowania o czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego;

3) poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie wykorzystywanej;

4) udostępniania innym użytkownikom informacji sektora publicznego wyłącznie  w pierwotnie pozyskanej formie;

5) nie modyfikowania pozyskanej informacji sektora publicznego.

- chyba że dla danej informacji sektora publicznego zostaną określone inne warunki jej ponownego wykorzystywania.

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego będą określone odrębnie dla każdego wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

§ 3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu prawa pokrewnych, lub stanowiących bazę danych

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666) lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. poz. 1402, z późn. zm.), do których Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, wymaga poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

§ 4. Zakres odpowiedzialności Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia za udostępniane lub przekazywane informacje sektora publicznego

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie ponosi odpowiedzialności prawnej za:

1) ponowne wykorzystywanie udostępnionych lub przekazywanych informacji sektora publicznego, które będą wykorzystywane z naruszeniem przepisów prawa;

2) wykorzystywanie informacji sektora publicznego, mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, w zakresie przekraczającym uprawnienia przysługujące Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, z zastrzeżeniem uprawnień przysługujących osobom trzecim.

§ 5. Przekazanie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia pod adresem http://www.bip.cprdip.pl/;

2) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;

3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;

4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw niż ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może dotyczyć umożliwienia, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

3. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego zawiera w szczególności:

1) nazwę „Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia”;

2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

3) wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania;

4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;

5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych;

6) wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji sektora publicznego gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 2.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera także wskazanie okresu, przez który Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia będzie umożliwiało ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

5. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wnosi się w postaci:

1) papierowej na adres: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa albo skrytka pocztowa 44, 00-950 Warszawa; albo

2) elektronicznej na adres: bip@cprdip.pl lub cprdip@cprdip.pl.

6. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego bez rozpoznania.
 
7. Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

8. Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

§ 6. Opłata za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

1. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji sektora publicznego w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

2. Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego, a w szczególności:

1) koszty materiałów wykorzystanych do przygotowania informacji sektora publicznego zgodnie z wnioskiem o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego;

2) koszty pracy dodatkowej;

3) koszty związane z dostarczeniem informacji sektora publicznego w sposób określony we wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

3. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób i w określonej formie.

4. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w swoim systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

§ 7. Informacja o środkach prawnych przysługujących w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz o prawie do sprzeciwu

1. Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego albo zawiadomić Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

2. W przypadku otrzymania sprzeciwu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

3. Sprzeciw, o których mowa w ust. 1 zdanie pierwsze i ust. 2, nie przysługuje wnioskodawcy w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

4. Wnioskodawca, o którym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia zawiadamia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku, o którym mowa w § 5 ust. 2.

5.  W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.).

2. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

§ 8. Umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia nie zawarło żadnej umowy o udzielenie wyłącznego prawa do korzystania z informacji sektora publicznego.